DEBATT: Ved siden av behovet for et politisk skifte på Steinkjer, har vi i Rødt identifisert at det er kampen mot forskjells-Steinkjer som er vår viktigste kamp å lykkes med hvis vi skal klare å utvikle Steinkjer videre. I seksten år med Senterpartiet ved roret har ulikheten økt. Ny kurs trengs og vi i Rødt er klare til å gjøre noe med forskjells-Steinkjer. Jeg vil derfor presentere to av våre bud for sosial utjevning og økt tilhørighet. For det handler om å gi folk verdighet.

Bud én er å gjøre det billigere for folk å bo. Vi har levert budsjettforslag med lavere eiendomsskatt og som inneholder bunnfradrag. Det er og mulig å innrette eiendomsskatten slik at noen områder i kommunen har lavere sats enn andre områder. Beitstad og gamle Verran er her aktuelle all den tid de må ut med bompenger for å kunne forflytte seg inn til sentrum av kommunen. Vi bør og sette av noe av eiendomsskatten vi får inn slik at husstander med en samlet årsinntekt lavere enn 3G (355.860,-) får fritak. Det vil spesielt lette hverdagen mye for enslige eldre som må bo hjemme lengre.

Belastningen med kommunale avgifter bør lettes med månedlige avdrag, det vil gi bedre forutsigbarhet for folk. For kommunale leiligheter og boliger både bør og må vi gå bort fra «gjengs leie» (markedspris) og til en annen sosial innretting. Vi vil og at bostøtte skal utbetales også i de månedene en får tre utbetalinger av sosiale ytelser, for eksempel arbeidsavklaringspenger og dagpenger, de får ikke bedre råd av den grunn. Rammene for husbanklån for å hjelpe flere inn på boligmarkedet bør økes, gjerne gjennom leie-til-eie for vanskeligstilte grupper.

Bud to er å flere til å føle tilhørighet enten i jobb eller i en aktivitet. Vi har for mange kloke hoder som ikke får brukt seg selv på grunn av ulike årsaker. Vi må gjøre en større innsats for å redusere betydningen av de bakenforliggende årsakene til utenforskap. Alle barn og unge bør få muligheten til en gratis fritidsaktivitet. Kommunen bør tydeligere bruke sin eiermakt i både Dampsaga Bad, Steinkjerhallen, kulturhuset og samfunnshuset til å sørge for at flere kan delta og at det ikke er størrelsen på lommeboka som avgjør om en har mulighet til å delta eller ikke. Fri adgang i badet for flere i mindre eller større omfang, gratis aktivitetstilbud i sommermåneden, søskenmoderasjon i kulturskolen, billigere halleie og ytterligere styrking av ungdomstjenesten og aktivitetssenteret, samt gi flere ungdommer muligheten til sommerarbeid.

Vi bør forsøke å utvide åpningstidene til NAV-kontoret for å sikre at NAV-brukerne skal kunne møte noen fysisk for å få den best mulige hjelpen – også på ettermiddag/kveldstid og videreføre SKODD-prosjektet med to årsverk for å hjelpe barnefamilier fra sosialstønad og over i arbeid. Mottakere av økonomisk sosialhjelp bør heller få en aktivitetsrett enn en aktivitetsplikt og her bør lokalt næringsliv ta større ansvar for å gi flere muligheten til å oppleve mestring og følelsen av å tilhøre et kollegium, og på den måten bygge sin egen arbeidstaker fra bunnen av. Vi vil og at sosialhjelpssatsene må økes ut over den generelle prisveksten, fordi vi vet at økonomiske bekymringer og dårlig råd gir dårligere folkehelse, noe som er med på å begrense mulighetene våre for å være en del av og bli en del av fellesskapet.

Vi i Rødt er garantister for en ny politisk retning på Steinkjer og det er ikke noe som er i veien for at vi skal lykkes både med kampen mot forskjells-Steinkjer og næringslivsutvikling. For å lykkes må vi gjøre det billigere for folk å bo og vi må flere inn i arbeid eller aktivitet.

Har du lyst å delta i debatten hos Steinkjer24?

Send debattinnlegg til redaksjon@steinkjer24.no.