DEBATT: Høstens kommunevalg er for Steinkjer et verdivalg. Senterpartiet ønsker å fortsette den positive utvikling i å ta hele kommunen i bruk med et sterkt sentrum og aktive bygder. Vi ligger midt i bo- og arbeidsregionen Innherred som gir oss mange muligheter og fremtidstro.

Vi vet positivt at flere unge i nyetableringsfasen ønsker å flytte til kommunen. Med et stadig økende press på boligtomter og ulike preferanser ønsker flere å bosette seg utenfor sentrum om barnehage, skole, ulike idretts, kultur- og fritidstilbud er plass. Derfor er det avgjørende at vi fortsetter å legge til rette for bolyst i hele kommunen gjennom å gi forutsigbarhet om, og ikke minst tar bort usikkerhet rundt fremtidige desentraliserte strukturer.

Steinkjer kommune har i flere år vært forbilledlig i stedsutvikling, og kan vise til mange gode resultater. Vi går til valg med en klar visjon om å fortsette det gode arbeidet med å utvikle et sterkt sentrum og aktive bygder som preges av gode oppvekstsvilkår, en sterk identitetsfølelse, mangfold av kultur og idrettstilbud og integrering, mye basert på lags- og foreningsarbeid, noe som vi er virkelig gode på i vår kommune.

I dette ligger det også en desentralisert skolestruktur med et tett samarbeid mellom skole og lokalmiljø. Vi tror på en modell hvor lokalmiljøet, grendene og skolen får et større eierskap til hverandre, noe som bidrar til bedre læring og mestring samtidig som det er med på utvikle aktive og attraktive bygdesamfunn.

Debatten rundt sentralisering av skolestrukturen har så langt hatt et ensidig fokus på økonomi, komplekse tall og ikke minst usikkerhet rundt potensielle innsparinger foran kvalitet i læring samt fremtidige utviklingsmuligheter. Vi ønsker fortsatt en desentralisert skolestruktur da dette etter vårt syn bidrar til at vi tar hele Steinkjer i bruk gjennom å utvikle pulserende aktive lokalsamfunn med med tilbud og muligheter for alle, og er attraktive, også for tilflyttere. Kort og godt bidrar til flere valgmuligheter og økt livskvalitet.

Derfor er høstens kommunevalg for Steinkjer sin del et verdivalg. Vil du at vi skal fortsette å ta hele Steinkjer i bruk gjennom å videreutvikle et sterkt sentrum og aktive pulserende lokalsamfunn stemmer du Senterpartiet.

Har du lyst å delta i debatten hos Steinkjer24?

Send debattinnlegg til redaksjon@steinkjer24.no.