DEBATT: Vi er tre listekandidater uten politisk erfaring, som valgte å takke ja til å stå på liste for Senterpartiet til kommunevalget 2023. Vi velger å engasjere oss i kommunepolitikken av flere årsaker, men vi har alle tre et ønske om å bidra til at Steinkjer kommune skal bli en enda bedre kommune å bo og leve i.

Vi har opparbeidet oss en yrkeskompetanse, i tillegg til at vi har et stort engasjement for barn og unge gjennom ulike fritidsaktiviteter, som vi tenker er nyttig å ha med seg når det skal tas politiske beslutninger som omhandler barn og unge.

Det snakkes mye om «tidlig innsats», og at dette er så viktig. Hva ligger i dette begrepet og hvem er det som skal legge ned denne tidlige innsatsen? Og hvorfor er tidlig innsats viktig?

De aller fleste barn og unge får vokse opp i en familie som tar seg av hverandre, møter opp på skole og deltar på fritidsaktiviteter. I enkelte familier kan det være utfordrende å legge ned den viktige tidlige innsatsen, og andre aktører kan ha en viktig rolle for barnet/ungdommen. Helsestasjonen og helsesykepleiere, barnehage, SFO, skole, ungdomskontakter og barneverntjenesten er aktører fra det offentlige som legger ned mye bra innsats for våre barn. Fritidsaktiviteter, venner og naboer er av flere årsaker viktige for barn og unge. For noen barn kan det være på fritidsaktiviteten det mestrer og får følelsen av å bli sett. Bli sett av andre barn, men også av voksne som bruker sin fritid på denne aktiviteten. Den tidlige innsatsen kan altså, som vi ser det, ikke bare komme fra det offentlige tjenesteapparatet, men også fra flere hold. Alle kan ha like viktige bidrag for barn og unge.

Tidlig innsats og forebygging er Senterpartiets hovedprioritering på alle tjenesteområder. Tidlig innsats kan handle om å bry seg, vise omsorg, sette rammer og være en tydelig voksen. Og få barnet eller ungdommen på rett kurs. I noen tilfeller kan det være krevende, og det krever mot.

Senterpartiet i Steinkjer ønsker å bidra til en trygg og god oppvekst for barn og unge i hele kommunen. Vi vil ha en systematisk og forsterket foreldreinvolvering med foreldrenettverk rundt alle årskull og klasser. Vi ønsker også å samle alle forebyggende tiltak i samme enhet og ut i skole og barnehager, for å styrke det tverrfaglige arbeidet for utsatt barn og familier.

Forebyggende arbeid er noe vi alle kan bidra med. Vi har tro på at tidlig og rett innsats overfor barn og unge kan være avgjørende for at skole gjennomføres og at man kommer seg ut i arbeidslivet. Og arbeidstakere trenger vi. Som samfunn har ikke råd til at innbyggere faller utenfor, og da må vi være bevisste på hvilken innsats som kan bidra til å unngå dette.

Har du lyst å delta i debatten hos Steinkjer24?

Send debattinnlegg til redaksjon@steinkjer24.no.