Å lage et godt grunnlag for god helse og en god alderdom er en hovedpilar i alle partienes programmer. Alle ønsker aldersvennlige lokalsamfunn preget av trygghet, fellesskap og aktive eldre som inkluderes i samfunnet ellers. Dette er også innbakt i regjeringens melding om en god alderdom, og støttes av ulike forskningsrapporter.

Den politiske diskusjonen om en god alderdom handler i vesentlig grad om trygghet i hverdagen, valgfrihet for hjemmesykepleie og andre hjemmetjenester, antall ansatte, ulike boformer, ernæring, inkludering i det digitale fellesskapet og så videre - i det hele tatt det som skal bidra til et mer aldersvennlig Norge. Dette er følgelig områder som kommer høyt oppe på den politiske agendaen.

Vi i Trøndelag Ap sitt seniorutvalg synes imidlertid verdien av kultur i eldreomsorgen får for lite fokus i våre kommuner. Vi er opptatt av hvordan kultur på ulike måter kan bidra til å motvirke ensomhet og bidra til økt fellesskap mellom eldre og på tvers av generasjoner. Kultur vil være med på å gi meningsfulle dager for eldre, og vil kunne ha positiv effekt både på helse og livskvalitet, noe som støttes av mange undersøkelser. Kultur bør derfor høyere opp på den politiske agendaen.

Og hva mener vi så med kultur og kulturuttrykk i denne sammenhengen? Jo, vi tenker først og fremst på musikk, dans, drama, bilde og litteratur. Begrepene kulturdeltakelse og kulturopplevelse blir her viktige begreper. Dette fordi det handler om hvordan eldre selv kan delta, utøve og være kulturelt aktive og skapende på ulike måter og ut fra egne forutsetninger, og fortrinnsvis i et sosialt fellesskap. Avlastingsdager for eldre der de kommer sammen bare for å ha felles måltider er ikke tilstrekkelig.

Forskning og erfaring har i det hele tatt vist at kultur er et viktig fundament for å bygge gode samfunn, og deltakelse i kulturtilbud virker forebyggende mot psykisk uhelse og ensomhet samtidig som kultur skaper arenaer for tilhørighet og samarbeid.

Vi vet at det i mange kommuner legges til rette for at eldre skal få oppleve et kulturelt mangfold. Den kulturelle spaserstokken er bare ett godt eksempel. Musikkbasert miljøbehandling er også en viktig aktivitet i mange kommuner. Mange frivillige musikere stiller opp på daghjem og sykehjem for å bidra til at de eldre får synge sammen og oppleve konserter, og bibliotek arrangerer møter med spesielt fokus på eldres interesser. Vi ser mange eksempler på at frivillige, private og offentlige aktører står for kulturaktiviteter for og med eldre. Generelt koster slike tilbud lite, og det finnes også offentlige støtteordninger som kan bidra. Og vi kan få til mer gjennom å lære av hverandre!

Vi er av den klare oppfatning at kultur er med på å gi meningsfulle dager for eldre, og at kultur sammen med andre aktiviteter vil få på positiv effekt både på helse og livskvalitet, og ikke minst motvirke ensomhet.

I denne sammenhengen har vi lyst til å trekke fram kulturstrategien bystyret i Bergen, der Linn Kristin Engø (Ap) er ordfører, har vedtatt: "Bergen - en aldersvennlig kunst- og kulturby", som gjelder for perioden 2021-2026. «Strategien vektlegger eldre sitt engasjement og deltakelse i et nyskapende og interessant kulturliv. Den skal bidra til både å vekke og videreutvikle kulturinteressen hos en målgruppe som er i vekst i både antall og mangfold.»  Strategien har 6 hovedområder: Mangfold og inkludering, frivillighet og samfunnsengasjement, skapende kunstnere og kunstformidlere, opplevelser, kulturarenaer og kommunikasjon og informasjon.

Vi blir stadig flere eldre. Faktisk blir vi over dobbelt så mange over 80 år fram til 2040. Da er det viktig at vi har fokus på de eldre sin situasjon og ser hvilken rolle kultur kan ha.

Arbeiderpartiet tar de eldre på alvor, og vil bidra til å løfte kulturens plass i de eldre sine liv. Det vil vi blant annet gjøre ved å utvikle den kulturelle spaserstokken og sikre at informasjon om kulturelle tilbud når den enkelte. Vi vil øke tilskuddene til kulturelle aktiviteter ved institusjonene, i større grad involvere frie kunstneriske krefter i aktiviteter med eldre, og ikke minst bidra til økt fokus på kultur som en livgivende faktor i alderdommen.

Har du lyst å delta i debatten hos Steinkjer24?

Send debattinnlegg til redaksjon@steinkjer24.no.