Garasje kan være praktisk å ha. Enten den brukes for å holde bilen tørr og varm, eller for å oppbevare sykler, grill og gressklipper. Boligen din vil sannsynligvis øke i verdi dersom den har en tilhørende garasje.

Hvis du er en av dem som vurderer å bygge garasje, er det visse ting du bør vite, ifølge seniorrådgiver i Sintef, Anders Kirkhus.

Seniorrådgiver i Sintef, Anders Kirkhus. Foto: Mikkel Moxness

Her er hans tips til hva du bør tenke over før og underveis i byggeprosessen:

1. Søknadsplikt?

Planlegger du å bygge en garasje som er større enn 50 kvadratmeter, er det søknadspliktig.

Skal du ha en som er mindre enn 50 kvadratmeter, kan du gjøre det uten å søke byggetillatelse. Det er likevel en del krav som må innfris:

  • Sørg for ikke å bygge for stort

Kommunens reguleringsplan avgjør hvor stor del av eiendommen som kan brukes til bebyggelse. Dette varierer fra sted til sted. Sjekk derfor reguleringsplanen som gjelder for din eiendom.

Dersom det er krav til parkering på eiendommen, teller også denne plassen som bebygget areal. Eksempel: Har du krav om to parkeringsplasser (18 kvm. * 2), inngår dette arealet som bebygget areal. Dette er uavhengig av om parkeringsplassene er i bruk, om det bare er en gruset gårdsplass eller om det er i en carport eller garasje.

For å finne ut om du har plass til en garasje, må du regne ut hvor stort areal som allerede er bebygget og hvor mye ledig areal du har igjen å bygge på. Bredde og lengde på enkeltgarasjer bør være minst 3,2 meter og 5,6 meter.

Er du usikker på beregningen, bør du søke hjelp hos fagfolk i kommunen eller av en arkitekt.

  • Naboer skal informeres

Når byggingen ikke er søknadspliktig, trenger du heller ikke sende nabovarsel. I henhold til Grannelova (også kjent som Naboloven) har du likevel plikt til å informere naboene om det som påvirker dem.

Med andre ord: Du trenger ikke be naboen om signatur på et skjema, men du må ta en prat.

Dersom naboen mener at byggingen er helt urimelig, må dere sammen diskutere dere frem til en løsning. Blir dere ikke enige, må advokat involveres.

  • Frisikt må være ivaretatt

Garasjen må ikke bygges slik at den er til hinder for bilisters sikt på vei, i svinger, kryss og avkjørsler. Her er det ulike krav avhengig av hvilken type vei det er snakk om (kommunal- eller fylkesvei) og hvilken fartsgrense som gjelder i området. Veikontoret i kommunen kan svare på eventuelle spørsmål om dette.

  • Brannkrav må innfris

Skal du bygge garasje tilhørende en enebolig, gjelder ingen brannkrav mellom eneboligen og en garasje på inntil 50 kvadratmeter. Garasjen kan til og med være vegg-i-vegg med boligen. Det er fortsatt ikke krav til brannmotstand, brannhemmende maling eller liknende. Konstruksjonene mellom garasjen og boligrommene må imidlertid være gasstette, slik at ikke eksosgasser kan trenge inn i boligrommene.

Garasjen må også ligge minst 8 meter fra naboens bygninger, eller ha brannmotstand i vegger og tak. Bor du i tomannsbolig eller rekkehus, kan dette bli komplisert. I disse tilfellene bør du sjekke med en brannrådgiver hvilke regler som gjelder.

Dersom du ønsker betonggulv i garasjen, må du sørge for å bruke riktig type. Foto: Shutterstock / NTB

2. Loft og kjeller?

For å slippe å søke, må mønehøyden og gesimshøyden i garasjen ikke være over henholdsvis 4 og 3 meter. Den skal også være i bare én etasje. Det vil si den kan ikke ha måleverdig loft eller kjeller.

For å være måleverdig, må loftet ha en romhøyde på minst 1,90 meter i minst 60 centimeter bredde. Ønsker du et måleverdig loft, må du søke om tillatelse. Et lavere tak kan alltids brukes som lagringsplass, men teller ikke som en etasje.

Planlegger du kjeller under garasjen, er det søknadspliktig. Det er imidlertid en risiko for at det samler seg farlige gasser i en garasjekjeller. Vil du legge til rette for smøregrav her, må du sørge for at «tunge» gasser kan renne ut av kjelleren, for eksempel via en dør.

3. Riktig type vegger og tak?

I en garasje må den ene veggen nødvendigvis ha en port. Denne veggen blir derfor ikke stiv. For å hindre at garasjen vrir seg og faller ned, må de tre andre veggene, i tillegg til taket, være avstivet. Utover dette tåler en garasje som regel mer skjevheter enn en vanlig bolig, så det er ikke nødvendig å frostisolere fundamentene like godt som for boligen.

4. Riktig gulv?

Mange velger støpt gulv i garasjen. Da må man passe på å bruke en betong som tåler saltvannet som kommer inn med bilen om vinteren. Gi beskjed om at gulvet skal brukes i en garasje, så er du sikker på at du får riktig betongkvalitet ved bestilling.

5. Andre ting?

Avstanden til nabotomt, øvrig bebyggelse på tomten, sjø, vei og jernbane vil ha betydning for om du må søke byggetillatelse eller ikke. Undersøk dette med kommunen om du er i tvil.

Garasjen kan i utgangspunktet ikke bygges nærmere enn:

  • 100 meter fra sjøen

  • 100 meter fra riksvei

  • 50 meter fra fylkesvei

  • 15 meter fra kommunal vei, gang- og sykkelvei

  • 30 meter fra jernbane

Bygget må ikke plasseres over vann- og avløpsledninger.

Har du tips til en forbrukersak som gjelder bil og trafikk? Send en e-post.