Debatten om tidlig barnehagestart har pågått i lang tid. Forsker Erik Eliassen ved Oslo Met har gjennom sin doktorgrad forsket på den direkte effekten av å begynne tidlig i barnehagen.

Nå er resultatet av forskningen klar.

– Tidlig barnehagestart viser seg å både være positivt og negativt for barns utvikling ved treårsalder, forteller Eliassen.

FORSKEREN: Erik Eliassen ved Oslo Met har forsket på effekten av å starte i barnehagen før fylte to år. Foto: PRIVAT

Eliassen og medforfatter Henrik Zachrisson har studert barn med ulik barnehagestartalder, hvor samtlige begynte i barnehage før fylte to år.

Bedre logiske ferdigheter

Studien viser på én side at jo tidligere barn begynner i barnehagen, desto bedre logiske ferdigheter får de. De er bedre på problemløsning og resonnering enn barn som begynner senere i barnehagen.

– Dette viser at barnehagene stimulerer barna på en måte som ikke oppnås hjemme eller i alternativt barnepass, sier Eliassen.

... men lavere sosial kompetanse

Når det gjelder sosial kompetanse, derimot, er det motsatt.

Jo tidligere barna begynner i barnehagen, desto mindre sosialt kompetente blir de. Dette innebærer ifølge studien større utfordringer i lek og samspill med andre barn og voksne.

– Hvorfor er det sånn?

– Hva dette skyldes er usikkert, men det tyder på at de yngste barna har større vanskeligheter med å tilpasse seg gruppesettingen og at de bærer konsekvensene av dette med seg videre, i hvert fall på kort sikt, sier Eliassen.

Problematisk å trekke konklusjoner

Tone Strømøy, universitetslektor ved Oslo Met og forfatter av boken «Oppdragelse mellom frihet og grenser», er kjent med deler av forskningen som er gjort når vi kontakter henne.

Hun mener det er hold i Eliassens forskning, men er likevel noe skeptisk.

– Jeg mener det er problematisk å trekke slike bastante konklusjoner da det vil være store individuelle forskjeller blant barn. Jeg har vanskeligheter for å tro at barna blir mer eller mindre sosiale og intelligente avhengig av når de begynner i barnehagen, sier Strømøy.

SKEPTISK: Universitetslektor ved Oslo Met, Tone Strømøy, tror jeg ikke at tidlig barnehagestart påvirker hvor sosiale eller intelligente barn blir. Foto: Stig Nøra / Oslo Met

– Har ikke opplevd dette i barnehagen

Barnehagestyrer Espen Falkø ved Kværnerdalen barnehage i Oslo har ikke opplevd at tidlig barnehagestart gjør barna mindre sosialt kompetente.

– Ved å gi barna en trygg start i barnehagen, med fokus på trygg tilknytning og gode relasjonelle erfaringer, ser vi tvert imot at de som starter tidlig hos oss viser bedre sosiale ferdigheter enn barn som starter ved to- til treårsalder, sier Falkø.

Om barn får bedre logiske ferdigheter av å starte tidlig i barnehagen, er han noe mer usikker på.

– Det er vanskelig å kommentere dette aspektet. Men det er klart at et barn som starter ved 12-månedersalder vil ha gjort seg flere erfaringer enn et barn som starter ved toårsalder, når de fyller tre år. Legger man dette som grunnlag, vil det jo ikke være usannsynlig at man vil finne forskjeller i logiske ferdigheter, sier Falkø.

– Kan gi et forsprang inn i skolen

Forskerne har sett på konsekvensene av den aldersbetingede retten til barnehageplass.

– Vi har forsøkt å komme litt nærmere på hvilke mekanismer som er positive og negative for barns utvikling i barnehagen, i håp om at man på sikt i større grad vil kunne tilpasse barnehagetilbudet, forklarer han.

Funnene viser at retten til barnehageplass, som er knyttet til når på året barna er født, bidrar til å skape ulikhet i barns sosiale og logiske ferdigheter ved treårsalder.

Dette kan utgjøre et problem for de barna som blir nødt til å vente lenger med å få barnehageplass, fordi de er født sent på året.

– Dersom de som starter tidligst, også gjør det best når de begynner i skolen, så vil dagens barnehagesystem kunne bidra til å øke forskjellene blant barn. De som viser sterkere logiske ferdigheter ved treårsalder kan tenkes å få et forsprang inn i skolen, mener Eliassen.

Uvisst om forskjellene vil vedvare

Han påpeker at det foreløpig er uvisst hvorvidt forskjellene, som er påvist blant barna ved treårsalder, vil vedvare over tid.

– Det kan jo være at disse forskjellene jevner seg ut når barna blir eldre. For å finne ut av det er vi derfor i gang med å søke om midler for å kunne fortsette å følge barna inn i skolen, forteller han.