Vår lojalitet ligger hos barnehagebarn og elever for å fremme deres beste. Dette står i lærerprofesjonens etiske plattform som igjen er tuftet på universelle menneskerettigheter, spesielt FNs konvensjon om barnets rettigheter. Behovet for trygghet og omsorg er grunnleggende for barn og unges læring, utvikling og danning.

For å kunne gi denne omsorgen og tryggheten til barnehagebarn og elever, må vi ha en forsvarlig bemanning. Utdanningsforbundet Steinkjer har år etter år advart i våre budsjettuttalelser om at den pedagogiske grunnbemanninga er for lav både i barnehager og skoler sammenlignet med de oppgavene som samfunnet forventer at skoler og barnehager skal løse.

I tillegg bygges støttetjenestene, laget rundt barnet/eleven, ned i takt med stadig dårligere kommuneøkonomi. Stikk i strid med hva politikere gir uttrykk for at de egentlig ønsker. Politikere fra Ap, Sv, Sp og Rødt svarte på spørsmål fra Utdanningsforbundet Steinkjer før valget i 2023.

Her går det fram at alle disse fire partiene ønsker å styrke laget rundt barnet/eleven, de ønsker å legge til rette for alternative opplæringsarenaer for elever som strever i klasserommet, de ønsker pedagognorm i barnehagen og lærernorm i skolen på gruppe/klassenivå, de ønsker forsvarlig gruppestørrelse som gjør det mulig å innfri barns rett til tilpasset opplæring, alle ønsker bedre faglige resultater, og ingen synes det er greit at barn/elever mister spesialpedagogisk hjelp på grunn av vikarmangel i barnehage og skole.

Dette viser at politikere i Steinkjer har gode intensjoner og store ambisjoner om et godt skole- og barnehagetilbud for alle barn og unge i Steinkjer, men ambisjonene står ikke i forhold til ressursene lærere og ledere i skole og barnehage får til å gjøre denne jobben.

Med det budsjettet som er lagt, og med den ressurstildelingen som foreslås for skolene til høsten, vil det ikke være god nok bemanning til å innfri noen av disse gode intensjonene som politikerne har gått til valg på. Det eneste lyspunktet er faste vikarer i barnehagene, som heller ikke er en grunnbemanningsøkning, men en måte for barnehagene å kompensere noe for det høye sykefraværet.

Barn og unge i Steinkjer skal ha et forsvarlig barnehage- og skoletilbud, og det er et politisk ansvar å sørge for at de får nettopp det! Nå har lærere og ledere sagt tydelig ifra. Vi forventer å bli lyttet til, og vi forventer at politikerne i Steinkjer følger opp sitt politiske ansvar.

Har du lyst å delta i debatten hos Steinkjer24?

Send debattinnlegg til redaksjon@steinkjer24.no.