Se lokaloppgjøret i opptak: Sparbu – Byafossen

foto