Det har vært en stor nedgang i påviste tilfeller og sykehusinnleggelser med covid-19 som hovedårsak de siste ukene, skriver Folkehelseinstituttet i sin ukerapport.

Nesten alle indikatorer viser tegn til nedgang:

* Overvåking av avløpsvann

* Konsultasjoner hos lege og legevakt

* Smitte som er rapportert inn til myndighetenes meldingssystem MSIS

* Utbrudd i helseinstitusjoner

* Antall personer som blir alvorlig syke.

Færre korona-relaterte dødsfall

Forrige uke ble 57 pasienter lagt inn på sykehus med covid-19 som hovedårsak. Det var tre nye innleggelser på intensivavdeling.

Det var også en klar nedgang i antall dødsfall som antas å ha sammenheng med covid-19 forrige uke. Til sammen 24 personer ble registrert døde forrige uke, ned fra 47 døde uken i forveien. FHI presiserer at tallene ikke er endelige.

– Vi regner med at antall nye sykehusinnleggelser og covid-19-assosierte dødsfall vil bli oppjustert noe, spesielt for siste uke, skriver de i rapporten.

Samtidig understreker helsemyndighetene at det virologiske bildet er «svært sammensatt». Diversiteten av virus øker fortsatt. Det har vært liten endring i hvor utbredt de vanligste koronavirusene er i løpet av de siste ukene. FHI skriver at det gjenspeiler den avtakende smittesituasjonen.

Influensa flatet ut

Influensa og smitte av RS-viruset har også bremset kraftig opp etter at det toppet seg rundt juletider. Forekomsten av luftveisinfeksjoner har avtatt betydelig i løpet av januar.

– I årets første uker har det vært en stor nedgang i antall nye sykehusinnleggelser med covid-19, influensa og RS-virusinfeksjon. For RS-virusinfeksjon og influensa har nedgangen i antall innleggelser stoppet opp. Den videre utviklingen av epidemiene i vinter er usikker, skriver FHI.

Influensautbruddet startet noe tidligere enn vanlig denne sesongen. Smitten økte raskt, og holdt seg på høyt nivå gjennom julen. De første ukene i januar har det vært en hurtig nedgang – men det sees en utflating eller en svakt oppgang sist uke.

Utviklingen fram over er usikker, skriver FHI. Det er store geografiske forskjeller i influensaaktivitet for øyeblikket, høyest i Agder og Rogaland, mens Troms og Finnmark ser ut til å gå mot slutten av et influensautbrudd lokalt.