Politikerne skal i formannskapsmøtet som starter klokka 12 torsdag behandle kommunedirektørens forslag i arbeidet med omstillingsprosessen Steinkjer 2025.

Her har kommunedirektøren foreslått å sende anbefalingen fra administrasjonen på høring.

Forslaget innebærer at skolene Binde, Henning og Ogndal skal legges ned fra høsten neste år, mens flere andre skoler vil stå for tur senere.

I forslaget ligger det også en betydelig omstrukturering i helseetaten, blant annet med nedleggelse av sykehjem og bosenter. Opp skal det da isteden komme senter for demente, nytt bofellesskap, utvidelse av kapasitet innenfor sykehjemsdrift og etablering av såkalte HDO (heldøgns omsorg) i Malm og i sentrum.

I forkant av formannskapet har imidlertid flertallet varslet at de vil frede skolene. De vil heller ikke sende forslaget fra administrasjonen på høring.

Det står likevel fortsatt mye ubesvart om hvordan innsparingskravet på 50 millioner kroner skal dekkes inn. Dette er et krav politikerne selv har vedtatt i forbindelse med gjeldende økonomiplan i perioden 2022 til 2025.