May Britt Lagesen, gruppeleder i Steinkjer Ap og stortingskandidat. Foto: LEIF ARNE HOLME

Debatt:

Hva sa egentlig næringsministeren?

Arbeiderpartiets May Britt Lagesen tar seg selv i å lure på hva Iselin Nybø (V) svarte, da partifelle André Skjelstad tok opp situasjonen til Øyna Kulturlandskapshotell.

Pandemien har rammet Norge, og den har rammet ulikt og urettferdig. Noen har hatt trygge jobber og tjent gode penger, mens hundretusener har blitt permitterte eller mistet jobb og inntekt. I helsevesenet og skolen har dyktige fagfolk jobbet under stort press og gjort en stor innsats for å gjøre jobben for pasienter og elever under vanskelige forhold. Store deler av livet for våre barn og unge er satt på vent, og eldre har vært særlig sårbare og har vært nødt til å begrense sin sosiale kontakt kraftig.

Det vi håpet skulle vare noen måneder, har nå vart i et år. Nok en gang er vi inne i uker med nye, strenge nasjonale regler, og deler av landet er helt nedstengt og mennesker isolert fra hverandre. Pandemien har ført til at forskjellene mellom folk i Norge har økt.

Mange restauranter stenger, ansatte permitteres på nytt og vi går en usikker tid i møte flere steder. Denne situasjonen avkrever en rettferdig krisepolitikk. Det høyreregjeringen kaller dugnad går ut på at vanlige folk tar regninga, mens de aller rikeste slipper billigst unna.

Torsdag 25. mars skrev innehaver av Øyna Kulturlandskapshotell, Frode Sakshaug, et frustrert innlegg på Facebook, hvor han uttrykte sin misnøye og frustrasjon over regjeringens siste, nasjonale innstramminger og setter ord på den urettferdigheten som høyreregjeringens krisepolitikk har ført til. Høyreregjeringens siste innstramminger har i realiteten påført Øyna og andre små- og mellomstore bedrifter et næringsforbud, men de vil ikke kompensere dem for dette. Sa høyreregjeringen dugnad?

I Steinkjer24 den 26. mars hevder André Skjelstad (V) at han har tatt opp saken med næringsminister Iselin Nybø (V) – uten at han kan vise til noe resultat. Hva sa egentlig næringsministeren, Skjelstad? I samme artikkel skyver Elin Agdestein (H) ansvaret over på kommunene. Dette er ikke godt nok overfor Øyna Kulturlandskapshotell og hundrevis av små- og mellomstore bedrifter i Trøndelag og Norge, som nå bærer belastningene på vegne av fellesskapet for høyreregjeringens krisepolitikk.

Hele det siste året har Arbeiderpartiet vært opptatt av at krisepolitikken, for å møte konsekvensene av pandemien, skal være rettferdig. Ingen skal stå alene i denne krisen. Folk som mister jobben eller blir permittert skal sikres inntekt. De som kommer i en vanskelig økonomisk situasjon på grunn av pandemien må få hjelp, og statens krisepenger skal gå til å trygge arbeidsplasser, ikke å berike eiere og aksjonærer. Dette har vært vår ledetråd gjennom ett års krisepolitikk. På noen områder har vi fått gjennomslag. Mens på andre områder har vi dessverre blitt nedstemt av André Skjelstad, Elin Agdestein og resten av stortingsflertallet.

Blant annet har Arbeiderpartiet foreslått en omsetningsbasert tilskuddsordning. Dette ville gitt bedrifter som er hardt rammet av smitteverntiltakene et tilskudd i tillegg til kompensasjonsordningen, beregnet som en andel av omsetningen i referansemåneden (med et tak som sikret at støtten gikk til de små og mellomstore). I praksis ville dette gitt en ren likviditetstilførsel til små- og mellomstore bedrifter innen tjenesteytende næringer (særlig uteliv, servering, reiseliv). Mange av disse er de som treffes dårligst av dagens støtteordninger, og som har særegne kostnader knyttet til eksempelvis varelager og gjentatte permitteringer. Et eget tilskudd ville dekket opp for disse kostnadene, og kunne tjent som erstatning for eksempelvis redusert antall arbeidsgiverdager, uten negative insentiver knyttet til økt permittering og/eller redusert omsetningsgrad. Dette ble nedstemt.

Arbeiderpartiet har også foreslått økt garantiramme. Staten burde kunne garantere for inntil 100 prosent av likviditetslånene for de små- og mellomstore bedriftene. En utfordring i dag er at det kun er de største bedriftene, som kan stille sikkerhet, og derfor har tilgang på andre finansieringskilder, som kan benytte seg av disse ordningene. I praksis ville en god del mindre bedrifter kunne trukket noe på denne ordningen for å unngå ytterligere utsettelser av skatter og avgifter. Et annet argument for en slik ordning er at det ville gitt omstillingsdyktige bedrifter muligheter til å foreta nye investeringer.

Når pandemien er over, har vi en stor jobb å gjøre sammen. Vi må ta vare på de som har hatt det vanskeligst. Vi må sørge for at det skapes jobber, og at unge mennesker får mulighet til å komme i jobb. Og vi må ruste oss bedre for framtidige pandemier og andre farer. Det er en politisk oppgave å rette opp skjevhetene krisen har skapt og å styrke forsvaret vårt mot nye kriser. Det er enda mer nødvendig med en politikk som setter vanlige folk først, ikke en politikk som vil fortsette å øke forskjellene.

Inntil da trenger aktører som Frode Sakshaug, Øyna Kulturlandskapshotell og hundrevis av andre små- og mellomstore bedrifter i Trøndelag og i Norge umiddelbar krisehjelp.

Disse aktørene trenger handling, og de trenger det nå. Derfor spør jeg igjen:

Hva sa egentlig næringsministeren?