Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H). Foto: Håkon Mosvold Larsen

900 millioner kroner mer til landets kommuner:

Halvparten til Oslo og Viken – Trøndelag får 30 millioner

– Vi foreslår nå at kommunene og fylkeskommunene får ytterligere 900 millioner kroner, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Kommunesektoren har hittil i 2020 fått mer enn 20 milliarder kroner i ekstra overføringer og økonomiske tiltak nasjonalt. Av dette er 17,7 milliarder begrunnet i koronapandemien, skriver regjeringen i en pressemelding.

− Regjeringspartiene har dermed gjort det mulig for kommunene å satse på gode barnehager, kunnskap i skolen og kvalitet i helse- og omsorgstjenestene, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Regjeringen kommer nå med et nytt forslag, hvor de foreslår å øke skjønnsmidlene til kommunene med ytterligere 700 millioner kroner. Pengene skal gå til kommuner med de høyeste utgiftene knyttet til smittevern per innbygger.

Fylkesmennene skal også fordele 100 millioner kroner av ubrukte skjønnsmidler. Kommunene får dermed til sammen 800 millioner kroner ekstra på landsbasis. Fylkesfordelingen er lagt opp slik:

Fylke

Forslag til fordeling (1 000 kroner)

Oslo og Viken

443 000

Innlandet

45 000

Vestfold og Telemark

21 000

Agder

21 000

Rogaland

41 000

Vestland

133 000

Møre og Romsdal

21 000

Trøndelag

30 000

Nordland

15 000

Troms og Finnmark

30 000

Sum

800 000

Det er en arbeidsgruppe med deltakere fra staten og KS som har sett på kommunenes koronarelaterte kostnader. Gruppen mener det er godt samsvar mellom kommunenes samlede kostnader og kompensasjonen som er gitt fra regjeringen.

Ettersom det er store forskjeller mellom kommunene ble fylkesmennene bedt om å identifisere hvilke kommuner som har hatt spesielt store kostnader til smittevern.

– Vi vet at noen kommuner har hatt høyere utgifter enn andre. For å fange opp disse kommunene på en best mulig måte, foreslår vi 700 millioner kroner i ekstra skjønnsmidler, sier Astrup.

107 millioner kroner til tilsyn av smittevernregler

Forslaget innebærer også skjønnsmidler på 107 millioner, som skal brukes av kommunene til å opprettholde sin arbeid knyttet til smittevern. Pengene er ment til nye stillinger som skal kontrollere at reglene for arrangement, serveringssteder og utenlandske arbeidstakere blir etterlevd. Midlene videreføres i 2021.

– Dette et viktig bidrag i arbeidet for å stoppe smittespredningen, sier Astrup.

Disse midlene er alt fordelt kommunevis. I regjeringens forslag vil Steinkjer kommune motta 333.000 kroner til nevnte formål. Samme beløp er foreslått til Inderøy kommune.

100 millioner kroner til fylkeskommunene

Også fylkeskommunene er berørt av koronakrisen. Regjeringen foreslår å øke skjønnsmidlene til fylkeskommunene med 100 millioner kroner.

– For å sikre at fylkeskommuner med stor smitte er i stand til å gjøre et godt smittevernarbeid i videregående skole, foreslår vi nå å øke skjønnsmidlene til fylkeskommunene med 100 millioner kroner i 2020, sier Astrup.

Vis fakta ↓
Skjønnsmidler

Fylkesmannen har ansvaret for årlig å fordele skjønnstilskuddet mellom kommunene i fylket basert på fylkesmannens kjennskap til forholdene i den enkelte kommune og i dialog med kommunene.

Tildeling av skjønnstilskudd skal være i henhold til retningslinjene og brev med fordeling av skjønnstilskuddet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Formålet med skjønnstilskuddet er å fange opp forhold som ikke blir godt nok ivaretatt i inntektssystemet og gjennom andre faste tilskuddsordninger og bidra til fornying og utvikling av kommunene.

Ved tildeling av skjønnsmidler bør fylkesmannen bistå kommunen med oppfølging og veiledning, slik at midlene brukes på en mest mulig effektiv måte.