Dommen ga Polaris Media medhold i at de har en rett til å erverve Inntrøndelagens aksjer i Trønder-Avisa til en pris av nærmere 49,5 millioner kroner. Dommen innebar også at Inntrøndelagen skulle betale Polaris 1, 4 millioner kroner i saksomkostninger. Styret i LL Inntrøndelagen er enstemmig i sin beslutning om anke, melder LL Inntrøndelagen i en pressemelding.

– Jeg bekrefter av vi anker dommen i sin helhet, da vi mener at tingretten har lagt til grunn en forståelse av aksjonæravtalen som verken har grunnlag i dokumentfaste bevis eller i forklaringene som kom fram i tingretten, sier Hulda Tronstad, styreleder i Inntrøndelagen i pressemeldingen.

Amedia kjøpte i 2020 i overkant av 94 prosent av Inntrøndelagen. I forkant gjorde selskapet en vedtektsendring som begrenset Amedias mulighet til å stemme for mer enn 50 prosent av aksjene. Amedia har rett på kun en styreplass i Inntrøndelagen, og sitter dermed med mindretall i styret.

Tolking

Filip Truyen fra Wikborg Rein, Inntrøndelagens prosessfullmektig, legger vekt på at aksjonæravtalen skal tolkes i samsvar med alminnelige prinsipper for tolking av avtaler. Spørsmålet om «kontroll» er et vesentlig vurderingsspørsmål i ankesaken.

– Tingretten har oversett et grunnleggende utgangspunkt i aksjeselskapsretten, nemlig at eierandel og innflytelse ikke nødvendigvis er sammenfallende. Når vedtektene i Inntrøndelagen bestemmer at Amedias avgitte stemmer ikke kan telle mer enn 50 %, har de ikke kontroll. Tingretten mener Amedia har kontroll i en slik situasjon fordi de kan vinne en loddtrekning ved like stemmetall, men det er feil.

Truyen peker på at dommen påankes i sin helhet, både bevisbedømmelsen og rettsanvendelser.

Konkurranse

Polaris Media har gjentatte ganger prøvd å kjøpe Trønder-Avisa, inkludert eierselskapet LL Inntrøndelagen, med tilbud som har vært en brøkdel av hva selskapet har hatt av verdi, helt ned i sju millioner. Polaris Media har også etablert aviser som er direkte konkurranse til Trønder-Avisa.

– LL Inntrøndelagen ønsker å sikre et reelt mediemangfold i Trøndelag. Derfor er det så viktig at dommen fra Inntrøndelag tingrett ikke blir stående, sier styreleder Hulda Tronstad.