Vi kan gjøre oss noen betraktninger om hva som skjer i Steinkjer kommune for tiden. Mange innbyggere reagerer og setter spørsmålstegn til mye av det som skjer, for eksempel vedrørende forslag til kutt i tjenestene. Når kommunen skal snu befolkningsreduksjon til vekst og kutte kostnader må man både gi gass og bremse. At man i tyngre perioder må jobbe med kostnadstilpasninger er det ingen tvil om, men kommunen må ikke glemme å jobbe mest med det som skaper vekst og utvikling.

Vi må tørre å satse i nedgangstider.

Vi kan dra paralleller mellom offentlig kommunal forvaltning og privat næringsliv. I privat næringsliv kan man i nedgangsperioder velge å fokusere mest på kostkutt og med det gjøre produktene eller tjenestene som skal leveres mindre interessante for kundene. Brønnøysundregistrene er fullt av eksempler på slike foretak som nå ikke lever lengre. Ser vi på bedrifter som har lyktes, er det ofte de bedriftene som har turt å satse eller har valgt tenker nytt der andre ikke tørr. I en verden med store endringer må man kunne tilpasse seg omgivelsene, og samtidig utnytte de mulighetene endringene gir.

Lever CDON fortsatt av salg av CD plater, eller selger de andre varer for å sikre lønnsomhet i dag? Lever Schibsted i dag kun av salg av papiraviser, eller har de utviklet seg innen nye produkter og tjenester for å overleve og være lønnsom? De som driver byggevarebutikk i dag vil få seg en vond overraskelse hvis de tror at det er kun salg av trelast som skal sikre fremtiden med vekst og lønnsomhet. Skal man unngå å bli spist eller ende opp som konkurs må man tenke nytt og utnytte mulighetene. Et sitat som noen ganger er brukt i slike settinger er «det som tok oss hit, tar oss neppe dit». Dette sitatet er i høyeste grad like aktuelt for Steinkjer kommune som for næringslivet.

Vi må gjøre de riktige tiltakene for å vokse.

Faren med et kostkuttfokus er at det skaper usikkerhet, og det vil skade omdømmet til kommunen. Det vil ta tid å endre dette og få tilbake både tillit og omdømme. En attraktiv kommune som vil ta hele kommunen i bruk kan ikke ha et kostkuttspøkelse hengende over seg.

Man kan velge å se på et budsjett som en oppstabling av kostnader som skal betjenes med «ostehøvel», kutt og prioriteringer. Alternativt kan man se på et budsjett som investeringer; Investeringer for vekst, utvikling og trivsel for våre innbyggere og næringsliv.

Det finnes 356 kommuner i Norge, alle sier de skal satse og vokse. Alle kan ikke vokse og kun de dyktigste kommunene som ikke er en del av de største byregionene klarer å vokse. Det betyr at man må prioritere på de riktige tingene og sette konkrete tiltak som gjør kommunen unik for at den faktisk skal vokse. Vil vi bo i en kommune som satser på kostkutt og gjør kommunen mindre attraktiv for innbyggere og næringsliv, eller ønsker vi en kommune som tørr å satse, tenke nytt og tilrettelegger for vekst og utvikling? Vi må lytte til de som bor i kommunen. Vi må tørre å utfordre oss selv på andre måter enn kostkutt som skader både vekst, utvikling og omdømmet vårt.

For å komme oss videre mener vi i Høyre at Steinkjer må ville mer enn bare å drive forvaltning og kostkutt. Høyre vet at verdier må skapes før de kan deles. Høyre vil ha en tydelig vekststrategi for Steinkjer, der første bud er mer attraktivt næringsareal og boligtomter. Vi må få på plass en ny arealplan som gir forutsigbarhet til innbyggere og utbyggere, arealplanen er langt på overtid. Steinkjers rolle som regionsenter på Innherred må utvikles.

Vi trenger økt satsing på vei. Når staten vil investere i Steinkjer kan vi ikke takke nei til ny trafikksikker firefelts E6 med 110 km/t; en vei for fremtida. Den vil knytte regionen sammen, og knytte nordre Trøndelag til resten av landet. Den vil gi flere innbyggere og styrke rekrutteringen til næringslivet. Kommunen må følge opp studenter som flytter ut med tanke på å få dem tilbake, og tilby sommerjobb til ungdom i samarbeid med næringslivet.

Vi trenger en skole som gir elevene den kompetansen de trenger for å få muligheter i fremtida, og et arbeidsliv som inkluderer flere. Gode tjenester gir godt omdømme. Det trenger vi for å skape vekst og økt økonomisk handlingsrom.

___________________

Har du lyst å delta i debatten hos Steinkjer24? Send debattinnlegg til redaksjon@steinkjer24.no.