Ildsjeler og frivillige innen idretten løfter Steinkjer som en idrettskommune. Kommunen har en god tradisjon for å arrangere gode idrettsmesterskap samtidig som vi fostrer opp gode idrettsutøvere både på nasjonalt- og internasjonalt nivå.  Vi vet at idrettstilbud til alle i et folkehelseperspektiv er viktig, samtidig som det skaper grunnlaget også for toppidrett.

Gjennom et godt samarbeid mellom idrett og politisk nivå har vi fått til en frisk idretts- og folkehelsesatsing i Steinkjer. Gode arenaer er lagt til rette for at Steinkjer kan være et godt vertskap for nasjonale og internasjonale idrettsarrangement. Anleggene på Campus har gitt unike treningsmuligheter og skapt brede kompetansemiljøer som både topp- og breddeidrett drar nytte av.  Kommunen har støttet Steinkjer skidrift og flere lag for å drifte oppkjøring av skiløyper både sentralt og lokalt, og det er jobbet mye med utvikling av turløyper og stier i hele kommunen.

Det er også utviklet et godt samarbeid mellom klubber og idrettslag som eksempelvis Steinkjeralliansen i fotball og friidrett, så vel som treningssamarbeid i langrenn. At idretten i Steinkjer blomstrer må derfor i all hovedsak tilskrives frivilligheten og aktive ildsjeler.

Idrettsaktiviteter er et viktig bidrag til barn og unges oppvekst, inkludering, til bedre folkehelse, legger grunnlaget for toppidrett, og er en drivkraft for utvikling av attraktive lokalsamfunn hvor idrettslag har egne anlegg i nærheten av skolene som også nyttes i skoletiden. Idrettsaktivitet er møteplasser som fremmer kontakt mellom mennesker, og er viktig også for bolyst i hele kommunen.

Frivilligheten er en premiss for idrett og en verdifull kapital. Skal vi investere og motivere for frivillighet over lang tid må den verdsettes enda mere gjennom politiske insentiver og prioriteringer. Derfor er det for Senterpartiet en hovedsak i enda større grad å støtte opp om og samhandle med frivillige, lag og foreninger for å skape gode rammevilkår for idrett og folkehelse i hele kommunen. Dette ønsker Senterpartiet å få til gjennom flere konkrete tiltak og målsettinger:

  • Sikre sterk samhandling med idretten gjennom Steinkjer idrettsråd og sikre at kommunen har kompetanse og kapasitet til å veilede frivillige lag og organisasjoner mht spillemidler og andre tilskuddsordninger.

  • Vi ønsker fortsatt å tildele ressurser til idrettslagene slik at disse anleggene kan vedlikeholdes og utvikles gjennom en høy grad av frivillig dugnadsarbeid.

  • Vi vil fortsatt ha gratis leie for barn og ungdom av gymsalene ved skolene i Steinkjer fordi vi mener det gir gode rammevilkår til idrettslagene. Leie av haller skal ha en akseptabel kostnad for leietakerne.

  • Bidra til både topp - og breddeidrettssatsing samt støtte idrett for funksjonshemmede.

  • Bidra til å gjøre Steinkjer enda mer attraktiv som arrangør av større idrettsarrangement samt bidra til å få flere positive ringvirkninger av de store arrangementene.

  • Steinkjer Skistadion skal ha et godt anlegg for snøproduksjon og snølagring.

  • Ha god tilrettelegging for naturopplevelser og friluftsliv uavhengig av funksjonsnivå, bidra til oppkjøring av skiløyper samt god merking og markedsføring av de turmuligheter som finnes.

  • Ny turnhall, tennishall og evt. andre nye anlegg ønskes etablert, men avventes inntil vi har løftekraft igjen, med mindre det finnes investeringsmidler uten at kommunen trenger å være tungt inne i finansieringen.

  • I samarbeid med lokalsamfunn, skole og kommune få realisert et flerbrukshus i Henning.

Med Senterpartiet i ledertrøya vil idrett og folkehelse i hele Steinkjer fortsatt være i en positiv utvikling.

Har du lyst å delta i debatten hos Steinkjer24?

Send debattinnlegg til redaksjon@steinkjer24.no.