Min valgkampsak

DEBATT: I tråd med nasjonale føringer legger Steinkjer kommune opp til at eldre skal kunne bo heime selv om de etter hvert får behov for ulike former for oppfølging fra kommunens side. For de med størst oppfølgingsbehov planlegges en økning i antallet sykeheimsplasser. Dette etterlater imidlertid et manglende mellomledd for personer som ikke er syke nok til å få sykeheimsplass, men som heller ikke kan/ønsker å bo heime lenger.

Disse siste er en gruppe som vil være sterkt voksende de neste årene, samtidig som Steinkjer kommune har vedtatt å legge ned heldøgns omsorgsplasser som er tilpasset denne gruppa. Kommunen virker her å legge opp til å fokusere på begrepet «skal bo heime» i stedet for «ønsker å bo heime». Det synes som om det skal skapes en virkelighetsoppfatning om at alle eldre ønsker å bo heime fram til at de dør eller en sykeheimsplass er det eneste alternativet. Dette er imidlertid ikke i tråd med funnene i forskningsrapporten «Hjemme best?» (Tidsskrift for omsorgsforskning nr. 1 2018, side 16-26) – og heller ikke i tråd med folkevettet.

Konklusjonen i «Hjemme best» er:

«… slett ikke alle eldre ønsker å bli boende (alene) i den boligen hvor man har bodd «i alle år» - selv om man ved behov skulle få omfattende hjemmebaserte tjenester fra kommunen. Dette er i motsetning til tankegodset som inngår i en snever forståelse av mantraet «hjemme best». Eldres erfaringer med hva som skaper en trygg og god alderdom, er mangfoldige, og hvilket bo- og omsorgstilbud som vil passe best for den enkelte, vil variere. Her spiller den opprinnelige boligens tilstand og beliggenhet inn, men også den enkeltes fysiske og psykiske helse. Andre faktorer som ser ut til å spille en rolle, er tilgang på uformell omsorg fra pårørende, egne sosiale nettverk og relasjoner, samt i hvilken grad man opplever at ens samlede omsorgsbehov blir ivaretatt.»

Når Steinkjer kommune så tungt satser på at eldre skal bo heime «så lenge som mulig», blir hovedspørsmålet om det er kommunens eller enkeltindividets behov som primært skal dekkes.

Steinkjer trenger i framtida flere heldøgns omsorgsplasser – ikke færre!

Hva er din valgkampsak? Og hvorfor?

Send til redaksjon@steinkjer24.no.