DEBATT: Vi er heldige som bor i Steinkjer kommune. Men er kommunen åpen, lys og glad? Jobber kommunen med at innbyggere blir hørt? Er kommunen god på medvirkning?

Vi er mange som har etablert oss i det nye boligfeltet i Tranaskogen, et av flere nye boligfelt som kommunen har etablert de siste årene. Kanskje den flotteste plassen å bo i Steinkjer, med natur og stier rett utenfor husdøra. Et fantastisk nabolag der dugnadsånden er stor, og alle jobber for at det skal bli en fin plass å bo for unge og eldre.

Da kommunen vedtok utbygging av området i 2013, tok det ikke lang tid før området var i utbygging, og de første flyttet inn i 2016.

I saksframlegget til kommunestyret i september 2013 er trafikkforholdene og tilknytningsveier inn til Tranaskogen boligområde vurdert, da det er kommet innspill på dette gjennom høringen til planen.

Rådmannen skriver da: «En er innforstått med at utbygging av boligområdet vil kunne påvirke trafikksituasjonen på eksisterende veger, mellom Tranaskogvegen og sentrum/hovedvegsystemet. Dette forutsettes tatt opp gjennom en egen prinsippsak hvor ulik trafikk vurderes nærmere, og med forslag til hvilke løsninger som kan være aktuelle. Avhengig av løsninger som velges kan det bli aktuelt å utarbeide reguleringsplan som grunnlag for å gjennomføre omfattende tiltak eller byggeplan/skiltplan for mindre tiltak. Spørsmål omkring trafikale forbindelser utenfor planområdet tas derfor ikke opp til nærmere drøfting i foreliggende sak.»

Dette er vel en klar bestilling til administrasjonen?

Det har vært en del mediesaker rundt den trafikale situasjonen, da spesielt med Infanterivegen. Beboere i Tranaskogen har blitt oppmerksom på ulike prosesserer som direkte berører mange gjennom media.

Er det dette Steinkjer kommune mener med åpen, lys og glad?

Man må ta utgangspunkt i at kommunen har kompetanse på hvordan trafikkbildet blir, da man tillater etablering av nytt boligfelt, og at infrastruktur er tenkt på. Dette har vel kommunen kjørt medvirkning på? Og funnet god løsning på før godkjenning av reguleringsplan. Kommunen er tross alt ÅPEN, LYS og GLAD.

I vår kom det opp hastighetsregulerende tiltak i Infanterivegen, noe som fungerte. Hastigheten gikk ned og førte til en del kø i rushtiden. Får følelse av storby, da køen er i kommunale veier og rett utenfor inngangsdøra. Den siste tiden har Infanterivegen vært stengt på grunn av anleggsarbeid. Beboere har da vært nødt til å benytte Otto Sverdrups veg, og da ikke møtt kø før de skal inn i den allerede belastetede Ongdalsvegen.

Beboere i Transkogen reagerte i vinter, da de gjennom Steinkjer24 ble gjort oppmerksom på at Infanterivegen skulle bli stengt for gjennomkjøring, uten høring, uten medvirkning, og uten alternative forslag, som rådmannen har i sitt saksframlegg til kommunestyret.

Det ble gjennomført møte i januar i Trafikksikkerhetsutvalget i kommunen. De kom med en god løsning for mange. Enveiskjøring fra Otto Sverdrups og ned Infanterivegen. En god løsning for mange, og trafikken vil halveres. Vedtaket var enstemmig, det er ikke verst. Kommunen virker her å høre på innbyggerne og finner løsning som er god for alle. Vi er blitt hørt og føler at vi har fått medvirket i saken.

Så, ut av det blå trykker Steinkjer24 forrige uke ny sak om at Infanterivegen skal bli stengt. Er det slik at kommunen drives av at man må kjenne noen på de ulike kontorene for å få fram sine synspunkt i saken? Har ikke rådmannen og Trafikksikkerhetsutvalget noe påvirkning? Ei heller innbyggerne i kommunen? Er lokalpolitikk unødvendig når man har saksbehandlere som ikke bryr seg om rådmannens eller politikeren sine saksframlegg eller vedtak?

Kommunaldirektøren innstilte i desember 2021 på dispensasjon fra reguleringsplanen i Transkogen og tillot flere boenheter. Også i dette saksframlegget ble trafikksituasjonen vurdert. «Endringsforslaget er ikke vurdert å ha virkninger utover økt trafikkmengde fra Tranaskogvegen boligområde. Det er beregnet en gjennomsnittlig økning på 7 bilturer per døgn som følge av endringsforslaget. Kommunedirektøren vurderer omfanget som beskjedent, og at det i liten grad vil påvirke den samlede trafikkbelastningen i Skotvoldvegen/Tranaskogvegen, så vel som tilliggende veistrekninger, herunder Infanterivegen.»

Er kommunen for utbyggervennlig og lite innbyggervennlig? Skal det være slik at kommunen skal bygge ut uten å utbedre infrastrukturen? Skal det være slik at kommunaldirektøren ikke besitter informasjon fra sine ansatte, slik at vedtakene blir godt opplyst.

Beboerne i Tranaskogen sitter igjen med inntrykket at kommunen hverken er åpen, lys og glad internt i administrasjonen, eller ut til sine innbyggere.

_____________

Har du lyst å delta i debatten hos Steinkjer24? Send debattinnlegg til redaksjon@steinkjer24.no.