Etat Helse og velferd sine deler av dokumentet må kunne beskrives som «et sorgens kapittel» (både bokstavelig og metaforisk).

Her er noen sitater:

  • «Færre heldøgns omsorgsplasser (heretter HDO) vil bidra til økt press på eksisterende plasser, men terskelen for å få slike plasser framover vil være mye høyere enn i dag. Tjenestene som tidligere ble gitt i heldøgnstilbud skal i hovedsak framover gis i hjemmet.»

  • «I 2022 hadde Steinkjer kommune en dekningsgrad (institusjon) på 8,5 %. Dette er en reduksjon i dekningsgraden på institusjonsnivå sammenlignet med tidligere år.»

  • «Det er viktig å merke seg at dekningsgraden innenfor HDO (bosentrene) reduseres betraktelig i tråd med avviklingen av bosentrene.»

  • «Den økonomiske situasjonen gjør at det må prioriteres strammere og budsjettet i 2024 gir ikke rom for uforutsette utgifter. Pålagte innsparingskrav bidrar til forsering av vedtatte innsparingstiltak.»

  • «Det er lite sannsynlig at kommunen har økonomi til å prioritere alle skisserte behov for nye bygg i helseetaten i neste tiårsperiode.»

Fakta for kommunedirektørens forslag til budsjett 2024 / økonomiplan 2024-2027:

  • Heldøgns omsorgsplasser legges ned.

  • Antall sykeheimsplasser økes ikke.

  • Ventelistene for heldøgns omsorgsplasser / sykeheimsplasser vokser.

  • Antall personer med behov for heldøgns omsorgsplass / sykeheimsplass øker med økende antall eldre.

I Stortingsmelding 24 (2022-23) «Fellesskap og meistring - Bu trygt heime» heter det:

«Et sentralt mål for regjeringen er at eldre skal få bo i egen bolig lengst mulig, dersom de kan og vil» (min utheving).

De to siste ordene i setningen synes å ha unngått Steinkjer kommunes øyne.

Kjernespørsmålet blir hvor det økende antallet eldre personer med behov for heldøgns omsorgsplass / sykeheimsplass skal gjøre av seg fram til Steinkjer kommune (eventuelt) får utvidet antall institusjonsplasser slik at behovet dekkes?

Etter det siste året å ha engasjert meg i den framtidige eldreomsorgen i Steinkjer kommune, har jeg fått en rekke tilbakemeldinger om alt fra personer som forteller at de har begynt å sikte seg inn mot flytting til konkrete kommuner med en annen tilnærming til eldreomsorg enn hva som er tilfellet i Steinkjer, og til personer som forteller at de har samlet opp piller til bruk dersom de skulle komme i en situasjon der de har behov for pleie fra kommunens side.

Steinkjer Demensforening, LHL, Norske Kvinners Sanitetsforening, Norges Parkinsonforbund og Pensjonistforbundet har opprettet underskriftsliste under tittelen «Stopp nedleggingen av våre heldøgns omsorgssenter nå!» på minsak.no.

Jeg oppfordrer alle som er opptatt av en verdig eldreomsorg om å støtte denne underskriftslista.

Har du lyst å delta i debatten hos Steinkjer24?

Send debattinnlegg til redaksjon@steinkjer24.no.