DEBATT: Til Trønder-Avisa 18. juli sier du at Steinkjer ikke kan satse på å opprettholde skoler der det ikke er unger og at man må slå sammen tre-fire alderstrinn for å få til en klasse. Samtidig sier du at det koster 20 millioner å opprettholde dagens skolestruktur.

Du peker spesifikt på Henning skole og Ogndal skole som du ønsker å legge ned.

Det er åpenbart at du ønsker å bli ordfører etter valget i september. Da er du nødt til å forholde deg til fakta.

På Henning skole vil det gå 77 elever fra høsten av. 2-3. og 6-7. trinn vil være sammenslått for å være mer kostnadseffektivt i forhold til bemanning. Ogndal skole har 51 elever. Det er en vekst på 10 elever fra forrige skoleår. Der vil 2-3. og 5.-7. trinn gå sammen.

Ja, vi ønsker oss flere elever på skolen. Vi kjenner til at mangel på boliger i bygdene våre har ført til at familier har etablert seg andre steder i kommunen eller i andre kommuner. Hus til salgs selges svært fort. De fire siste boligene i Henning ble solgt til en halv million over takst - hver. Bygdene i Steinkjer er attraktive og med flere boliger så vil elevtallene gå opp. Er det ikke det vi ønsker oss? Flere innbyggere som gir inntekter til kommunen og bedrer en presset kommuneøkonomi?

Vi jobber med boligutvikling lokalt, men det er krevende å få investorer til å ha troen når budskapet om nedlegging dukker opp jevnlig i media. Er det noe du kan bidra med her?

Ifølge kommunalsjef oppvekst vil det gå 79 elever på Kvam skole i 2024 og 78 elever på Byafossen skole i 2026. Er dette lokalsamfunn som bør forberede seg på skolenedleggelser hvis du sitter med ordførerkjedet, fordi det «ikke fins unger» der eller fordi kvaliteten på mindre skoler er så dårlig? I såfall bør alle rundt disse skolene som vurderer å stemme på ditt parti tenke seg godt om en gang til.

Ifølge kommunalsjef oppvekst så synker antall elever på barneskolene i Steinkjer i årene fra 2023 til 2026 med 113 elever. Beitstad synker med 14, Byafossen synker med 11, Egge barneskole synker med 13, Kvam synker med 17, Lø synker med 20, Malm synker med 9 og Mære synker med 15.

De to skolene du peker på, Henning og Ogndal, er de skolene som til sammen har minst nedgang i elevtall fra 2023 til 2026: 3 stk. Og dette er før en eneste ny bolig er bygd og ikke en familie med nye landsmenn har flyttet hit.

I forbindelse med Steinkjer 2025 sendte Henning Lev Vel en begjæring om innsyn til kommunalsjef oppvekst og kommunedirektør. Innsynet ble besvart av kommunalsjef oppvekst:

Henning Lev Vel: Vi ber om innsyn i tallgrunnlaget og de vurderingene som er lagt til grunn for at Steinkjer kommune sparer i 2024 på følgende skoler: Folla skole, kr 2.500.000, Henning skole, kr 3.500.000, Ogndal skole, kr 3.200.000.

Svar fra kommunalsjef: «For Henning skole og Ogndal skole er innsparingene personalressurser beregnet ved bruk av kommunens ressursfordelingsmodell. Når det gjelder sparte personalressurser ved Folla skole, er disse estimert ut ifra hvor mange færre ansatte man trenger hvis elevene blir overført til Malm skole. I tillegg kommer innsparing på husleie.

Personalkostnader: ca. 5,5 mill. kroner - Husleie: ca. 3,5 mill. kroner. Grunnskoletilskuddet på kr. 500 000,- er trukket fra.»

Henning Lev Vel: Vi ber om innsyn i administrasjonens planer for etterbruk av potensielle nedlagte skolebygg og kostnader med vedlikehold på skolebygget uten aktivitet. Vi ber samtidig om innsyn i eventuelle prosesser rundt salg av potensielle nedlagte skolebygg.

Svar fra kommunalsjef: «Vi er ikke kjent med at Steinkjerbygg har en plan for skolebygg etter en eventuell nedleggelse, utover en vurdering av salg eller utleie i hvert enkelt tilfelle.»

Administrasjonen har aldri sagt de sparer 20 millioner i året på å legge ned disse tre skolene. For Henning og Ogndal skole er det 6,7 millioner årlig der store deler er husleie til Steinkjer kommune sitt eget selskap Steinkjerbygg. Hvem må dekke et tilsvarende underskudd i Steinkjerbygg?

Det er ikke Henning og Ogndal skole som gjør det krevende for minstepensjonisten i kommunen vår. Det er ingen hurtigløsning å legge ned skolene. Barna må ha lærere uavhengig av skole og skolebygningene koster uansett. Eiendomsskatten går ikke ned av at 128 elever fordeles på andre skoler. Kan du dokumentere innsparingen som du hevder?

Vi minner om kommunedirektørens svar høsten 2022 om at restverdien av Folla, Henning og Ogndal da var 102 millioner som ikke er kostnadsført enda. Dette er summer som Steinkjer kommune allerede har brukt på skolene og ikke kommer til å få tilbake hvis foreslåtte nedlagte skoler blir solgt eller leid ut.

Er det helt kostnadsfritt og ferdig tilrettelagt på skolene som er tiltenkt å ta i mot 128 elever?

Det kan virke som din eneste løsning for å bedre kommuneøkonomien er om vi i Henning og Ogndal flytter fra Steinkjer.

I programmet for 2023-2027 skriver Steinkjer Arbeiderpartiet: “Steinkjer kommune skal utvikles med et attraktivt bysentrum og levende bygder, hvor det er godt å bo og godt tilrettelagt for næringsvirksomhet, og der frivillighetssektoren og kommunen jobber godt sammen, til beste for alle som bor og har sitt virke her.”

Gjelder dette for alle bygder i kommunen eller bare for utvalgte?

Du kan ikke finne på tall og presentere det som fakta. Da lurer du de som vil stemme på deg.

Godt valg!