Nylig var politisk og administrativ ledelse i Trøndelag samlet på Arena Trøndelag. Denne gangen var et av temaene utenforskap under tittelen «Alle skal med – hvordan sikre inkludering i utdanning og arbeidsliv». Ved inngangen til 2021 sto 57 000 trøndere mellom 20–66 år utenfor arbeidslivet. De fleste blir overrasket over det høye antallet, og mange stiller spørsmål om hva vi kan gjøre for å endre på dette. For tallene bekymrer, ikke minst andelen blant de unge mellom 20–29 år.

Av de 57 000 som i dag står utenfor jobb og utdanning i Trøndelag mottar litt over 37 000 trygd, mens rundt 20 000 mottar ingenting. Blant unge i aldersgruppa 20–29 år lever 12 500 i utenforskap, det er 18 prosent av denne gruppen. Mer enn halvparten av disse mottar ikke trygd. De starter voksenlivet på utsiden av fellesskapet. Det økonomiske er en ting, men det å ha en jobb eller å ta ei utdanning, betyr også mye for livskvaliteten, for nettverk og venner og innholdet i hverdagen.

I kjølvannet av koronakrisen er det økt oppmerksomhet på et arbeidsliv som trenger flere folk – og som mangler kompetanse på mange og sentrale områder. Sjokktallene med skyhøy ledighet fra mars-april i 2020 er heldigvis historie. Nå er antall helt ledige i Trøndelag på nivå med før koronaen, og antall delvis ledige og antall permitterte går ned måned for måned. Mange arbeidsgivere sliter med å skaffe seg den kvalifiserte arbeidskraften de trenger. Hittil i år er det lyst ut 43 722 stillinger i Trøndelag, det er flere stillinger enn i hele 2019. Over 9 000 av de ledige stillingene er i helse og omsorg og nesten 6 000 i bygg og anlegg.

Dagens situasjon er at vi har stor etterspørsel og mange ledige jobber i Trøndelag. Tilgang til utenlandsk arbeidskraft er mindre på grunn av stor etterspørsel etter arbeidskraft i hele Europa etter pandemien. Koronapandemien har økt spriket mellom kompetansen som er ledig og den kompetansen som arbeidsmarkedet trenger. Framover ser vi at det i enkelte bransjer, blant annet innen helse, vil bli utfordrende å få tak i ansatte med kompetansen som etterspørres. Samtidig gir det gode arbeidsmarkedet muligheter for de som ikke alt er i jobb og som kan fylle jobber hvor kompetansekrav ikke er til hinder. For de som mangler riktig kompetanse, finnes det også løsninger hvis vi samarbeider godt.

I Nav er vi klare til å samarbeide med arbeidsgiverne når de har behov for nye medarbeidere. Allerede i dag har vi godt samarbeid med mange arbeidsgivere rundt om i hele fylket. Men vi trenger enda flere arbeidsgivere som samarbeider med oss når de trenger nye medarbeidere. Vår jobb i Nav handler om å hjelpe de som har behov for bistand til å komme i jobb. Vi vet at vi gjennom å samarbeide kan vi få flere langtidsledige, unge, innvandrere, og personer med nedsatt arbeidsevne inn i jobb. Årsakene til at de sliter med å få fotfeste i arbeidsmarkedet kan skyldes flere ting, for eksempel utfordringer med helse, sosiale forhold, norsk språk eller mangelfull kompetanse.

Bretter vi opp ermene og gjør en felles innsats, ser vi at vi lykkes. Hittil i år har Nav i Trøndelag formidlet over 3 000 ut i jobb i fylket. Inkludering i arbeidslivet og flere ut i jobb handler ofte om et godt samspill. For dette er ikke noe Nav kan løse alene, og vi trenger dere arbeidsgiverne som ser muligheter og som tør å tenke nytt i rekrutteringen. Fordi det er dere som har arbeidsplassene. I Nav har vi virkemidler som kan trygge ansettelsesprosessen og som kan styrke den enkeltes kompetanse.

Og vi har mange andre gode samarbeidspartnere. På Arena Trøndelag var fylkesordfører Tore O. Sandvik tydelig i sitt innlegg om at Trøndelag trenger flere fagarbeidere og at det må gjøres lettere å få påfyll av kompetanse eller omskolere seg for voksne–mens de er i jobb der de bor. Sammen med fylkeskommunen i Trøndelag har vi etablert «Trøndelagsmodellen» hvor vi driver skreddersøm for å kvalifisere arbeidssøkerne direkte ut i ledige jobber. Her får deltagerne et komprimert opplæringsløp, som gir dem den kompetansen de trenger for å kunne ansettes. Bedriftene stiller med fast jobb etter endt lærlingeløp. Dette er rett og slett en skreddersydd vei til fast jobb. I dag er 30 kandidater i gang på Innherred, til neste år er målet 500 deltagere rundt om i hele Trøndelag.

Nav i Trøndelag ønsker å bistå arbeidsgiverne med å få tak i de folkene de trenger. Allerede før koronautbruddet kom daværende statsminister Erna Solberg med følgende oppfordring: «Ring Nav før dere ringer utlandet» – dette gjelder i enda større grad i dag. I kommunene i Trøndelag finnes det mange som kan tenke seg å jobbe bare de blir gitt muligheten. Og vi trenger dem. Eldrebølgen kjenner vi alle, nylig passerte Norge en million pensjonister. Utenforskapsfri sone er muligens en utopi–men vi kan alle være enig i at det er et mål å jobbe mot.

Dette innlegget er hentet fra Midtnorskdebatt.

_______________________

Har du lyst å delta i debatten hos Steinkjer24? Send debattinnlegg til redaksjon@steinkjer24.no.