Norsk økonomi står overfor store omstillinger i årene som kommer. Inntektene fra olje og gass kommer til å bli mindre. Det gjør at vi må skape flere nye industriarbeidsplasser slik at norsk økonomi får flere bein å stå på.

Bedrifter som Aker Solutions, Norske Skog, Ritek, Norsk Limtre, Verdalskalk, InnTre, Biokraft, MM Karton, Moelven Van Severen, Overhalla Industrier og Moen Verft er eksempler på viktige hjørnesteinsbedrifter i norddelen av Trøndelag, og vi som lokalbefolkning skal være svært takknemlig for det de bidrar med til fellesskapet i form av jobber og skatteinntekter.

I 2020 stod norsk industri for om lag 7 prosent av total verdiskaping og sysselsatte over 216 000 personer landet over.  Hvis vi skal opprettholde dagens velferdsnivå, er vi nødt til å skape ny industri, utvikle ny teknologi og arbeidsplasser som kan betale for velferden også i årene som kommer.

Det grønne skiftet avhenger av en vellykket omstilling av norsk næringsliv og grønn vekst handler om å gjøre det mer lønnsomt å skape verdier på en miljøvennlig måte. Industrien er avgjørende for den grønne omstillingen norsk næringsliv skal gjennom. NHOs Veikart for fremtidens næringsliv og arbeidet med Grønne elektriske verdikjeder, viser at vi har store eksportmuligheter for norsk teknologi og energiløsninger som for eksempel CO2-fangst og -lagring (CSS), hydrogen, batterier eller havvind. Biokraft AS og Ocean GeoLoop på Innherred er eksempler på den spennende teknologiutviklingen og innovasjonen som pågår i Trøndelag, og som har et stort industrielt potensial.

Høyre i regjering har gjort flere grep for å gi gode rammevilkår for industrien. Vi har fjernet maskinskatten, senket satsen og økt bunnfradraget på formuesskatten og senket selskapsskatten fra 28 til 22 prosent. Siden 2013 har regjeringen gjennomført forenklinger som gir næringslivet en årlig besparelse på 28 milliarder kroner.

Vi har igangsatt arbeidet med å bygge verdens største havvindpark, Hywind Tampen, i samarbeid med Equinor og private aktører, og vi har bevilget 5,2 milliarder kroner i 2020 til Enova, en statlig støtteordning som gjør det lønnsomt å investere i grønne innovasjoner for bedrifter og privatpersoner. Tildelingen på statsbudsjettet i 2021 er over dobbelt så stor som for statsbudsjettet i 2014.

Høyre skal fortsette å heie på industrien. For oss handler dette om forutsigbarhet, om tilgang på god infrastruktur og rett kompetanse og ikke minst god markedsadgang.

Derfor går Høyre til valg på å fortsette å redusere skatte og avgiftsnivået, vi skal fjerne formuesskatten på arbeidende kapital, og vi skal fortsette det grønne skatteskiftet. En økning av CO2-avgiften skal kompenseres ved å redusere andre avgifter. Summen av de grønne avgiftsøkningene skal komme tilbake til næringslivet i form av lavere skatt og avgifter. Grønn omstilling skal ikke gi ei rød bunnlinje for industrien.

Aker Solutions, Norske Skog, Inntre og alle de andre fremoverlente industribedriftene i Trøndelag fortjener en forutsigbar politikk for flere arbeidsplasser, ikke et rødgrønt kaosstyre som tar bort markedsadgang, oppretter statlige konkurrenter og som øker skattene. Valget står mellom økte skatter eller flere trygge jobber – godt valg!