Eksperten: Guro Grøtterud

Utdanning: Sivilingeniør fra Ecole Polytechnique og Ecole des Mines de Paris i Frankrike

Jobber som: Seksjonssjef i Seksjon for Sluttbrukermarked i NVE

1. Hvorfor må alle få ny strømmåler?

– De nye strømmålerne, eller AMS (avansert måle- og styringssystem), er en viktig del av en nødvendig modernisering av det norske kraftsystemet. Vi forbruker mer energi på samme tid, for eksempel ved lading av elbiler. Målerne gir nettselskapene mer detaljert informasjon som de kan bruke til å drifte nettet på en mer kostnadseffektiv måte. Det kommer forbrukerne til gode gjennom lavere nettleie.

FORNØYD: Guro Grøtterud i NVE mener de nye AMS-målerne gir strømkundene mer informasjon og kontroll over strømforbruket. Foto: Stig Storheil/NVE

2. Hvordan fungerer de?

– AMS-målerne samler inn data for timeforbruk for hver kunde. Forbrukerne får oversikt over eget forbruk. Oversikten kan de bruke til å effektivisere forbruket sitt og tilpasse det til kraftpriser og nettleie. Via målerens såkalte HAN-port (Home Area Network) vil kundene hvert tiende sekund eller hyppigere blant annet få tilgang til informasjon om forbruket i øyeblikket.

3. Kan strømforbruket øke med de nye målerne?

– Nei, nye målere vil ikke i seg selv medføre høyere strømforbruk. Muligheten for bedre og løpende styring av strømforbruket vil trolig heller bidra til at forbruket går ned.

– Så langt NVE kjenner til, er det ikke grunnlag for å hevde at de nye målerne generelt registrerer et høyere strømforbruk enn de gamle målerne. Derimot er det kjent at enkelte av de gamle strømmålerne etter en tids bruk kunne registrere et for lavt forbruk.

4. Vil overgangen til AMS-målere og timeprising bety høyere strømpriser?

– Investering i AMS-målere vil isolert sett gi økt nettleie, i størrelsesorden 300 kroner pr. år for gjennomsnittskunden. Det forventes imidlertid at denne investeringen vil gi besparelser som over tid langt overstiger denne kostnadsøkningen, gjennom reduserte investeringer i nettanlegg, mer effektiv nettdrift og økte muligheter for kundene til redusert og mer effektiv bruk av strømmen.

5. Er de nye målerne kompatible med smarthus?

– De nye AMS-målerne vil kunne gi tilgang til hyppig, detaljert og relevant informasjon om ulike strømdata gjennom HAN-porten. HAN-grensesnittet skal baseres på åpne standarder slik at tjenestetilbyderne står fritt til å utvikle smarthusløsninger for tilkobling til og bruk av data fra strømmåleren.

6. Avgir de nye strømmålerne stråling?

– Kommunikasjonen mellom nettselskapene og AMS-målerne skjer stort sett trådløst, enten som radiosignal eller via mobilnettet. Trådløs overføring av strømdata medfører en viss stråling, men Statens strålevern som er fagmyndighet på området, uttaler at strålingen fra de nye smarte strømmålerne er så svak at det ikke er helsefarlig å få installert en slik hjemme.

7. Kan man stole på at måledata ikke misbrukes, og at uvedkommende ikke får tilgang til andres AMS-system?

– Nettselskapene er pålagt å sikre AMS mot misbruk av data og uønsket tilgang til styrefunksjoner, og NVE har siden 2016 ført regelmessig tilsyn med nettselskaper, direkte på sikkerhet i AMS. Nettselskapene må også sørge for at AMS oppfyller krav i personvernregelverket som følges opp av Datatilsynet.

Har du kontroll på radonstrålingen hjemme?