Fem spørsmål og svar om gårdeieres ansvar for rydding av is og snø.

Eksperten: Marius A. Rød

Utdanning: Jurist

Jobber som: Partner og advokat i Bing Hodneland advokatselskap

1. Hva slags ansvar har gårdeiere for rydding av snø og is på tak og fortau?

– Gjennom rettspraksis har det etablert seg nokså strenge aktsomhetskrav for gårdeiere for å rydde snø og is på tak og fortau tilknyttet sin gård. De må etablere gode rutiner og iverksette det som til enhver tid fremstår som nødvendige tiltak for å unngå skader, sier Rød.

– Videre har vi bestemmelser om gårdeieransvaret både i plan- og bygningsloven og lokale politivedtekter, som regulerer gårdeiers plikter for å unngå skade på folk og eiendom.

Rød presiserer at gårdeieransvaret normalt gjelder bygårder og boligblokker, men også kan tenkes å gjelde andre eiendommer og eneboliger som vender ut mot, tilstøter eller er offentlig tilgjengelig areal, som for eksempel fortau.

EKSPERTEN: Jurist Marius A. Rød. Foto: Bing Hodneland

2. Hva må gårdeiere gjøre for å holde seg innenfor loven på dette området?

– Generelt må gårdeiere ha gode rutiner for å føre nødvendig tilsyn og kontroll med eiendommen, ved for eksempel jevnlig å sjekke at det ikke er fare for takras. Hvor ofte avhenger av værforhold og konstruksjonen – om den er særlig utsatt for opphopning av snø og isdannelser. Om gårdeier avdekker fare for takras, bør vedkommende straks varsle forbipasserende om faren ved hjelp av skilt eller tydelige innretninger, og iverksette tiltak for å rydde is og snø.

– Gårdeier plikter også så raskt som mulig å rydde fortau utenfor eiendommen for snø og is. Det gjelder i tillegg særlige regler innenfor Ring 1 i Oslo, hvor gårdeiere plikter å feie fortau som ryddes ved hjelp av kjemiske smeltemidler. Innenfor Ring 1 plikter dessuten gårdeiere å strø eller på annen måte sikre at fortauet langs eiendommen ikke er glatt.

3. Når bør de røde varslingsskiltene om is- og snøfare henges opp, og hvor lenge kan de henge?

– De bør henges opp straks det er fare for ras. Etter politivedtektene i Oslo er det ikke adgang til å la slike varsler henge når snø- og isryddingen er utført, og/eller det ikke lenger er fare for takras, sier Rød og fortsetter:

– Varslingsskilt eller lignende skal normalt fjernes etter senest syv dager – med mindre gårdeieren stadig venter på bistand til takrydding. Det fritar ikke fra ansvar å la slike varsler henge over lang tid som en generell advarsel. Snarere kan slike ubegrunnede varslingsskilt virke mot sin hensikt, slik at folk etter en viss tid ignorerer disse.

GLATT: Gårdeier plikter å rydde fortau utenfor eiendommen for snø og is så raskt som mulig. Foto: Heiko Junge, NTB scanpix

4. Hvilke konsekvenser kan det få for gårdeier dersom pliktene ikke overholdes?

– Det kan få alvorlige konsekvenser å misligholde pliktene som gårdeier. Brudd på pliktene kan medføre både erstatnings- og straffansvar, og kan også sanksjoneres med et overtredelsesgebyr, forteller Rød og legger til:

– I en sak fra 2013 frifant Høyesterett daglig leder og styret i et gårdeierselskap for straffansvar, fordi ledelsen hadde etablert alminnelige sikkerhetsrutiner. Lederen av vedlikeholdsavdelingen ble derimot kjent strafferettslig ansvarlig for ikke å ha oppdaget faren for takras – som i dette tilfellet var enkel å oppdage. Gårdeier ble også funnet erstatningsansvarlig for skaden som skadelidte ble påført.

5. Hva er den vanligste feilen gårdeiere gjør når det kommer til dette ansvarsområdet?

– Det syndes nok en god del når det gjelder feil varsling av takras. Mitt inntrykk er likevel at mange har gode rutiner for både varsling og rydding. Med tanke på hvilke fatale konsekvenser manglende oppfølgning kan ha, er det svært viktig at rutinene er gode og minst like viktig at gårdeier sørger for at rutinene følges opp konkret.

– Gårdeiere bør også være flinke til å dokumentere oppfølgingen som gjøres på gården. Særlig ved vanskelige værforhold, bør gårdeiere sørge for aktivt og jevnlig tilsyn og kontroll – og gårdeier må sørge for at is og snø fjernes jevnlig. Når faren er over, skal varslingsskilt og lignende fjernes.